величина слова:

У општини Рековац постоји и ради Дом здравља који се налази у оквиру Медицинског центра Ћуприја и који пружа услуге здравствене заштите грађанима на територији општине. Нема довољан број стручних кадрова, нити има развијене услуге у погледу потреба становништва. Ако се узме у обзир чињеница да је просек старости становника општине Рековац преко 64 године и да је први здравствени центар удаљен 35 км, а да у Рековцу не постоји служба за продужено лечење, уочава се веома велики проблем у збрињавању хитних случајева.

 

Заокупљени основним егзинстенцијалним проблемима, грађани немају навику за превентивни и саветодавни одлазак у здравствену установу, нити се овакав вид понашања грађана стимулише посебним програмима у смислу едукације, јер не постоји ни једно саветовалиште које би било у складу са потребама грађана. У циљу доступности здравствених услуга корисницима, на територији општине је лоцирано више установа: здравствена станица у Белушићу и здравствене амбуланте у Рабреновцу, Драгову, Калудри, Превешту, Секуричу, Сибници и Комарану.

Застарелост и делимична исправност опреме разлог је за хитно обнављање исте. Приоритет је РТГ апарат (постојећи је из 1979 . године и није безбедан за кориснике ).

Техничка опремљеност здравствених установа

Здравствена установа

Здравствена опрема

Дом здравља Рековац

ЕКГ, рентген, дефибрилатор, спирометар, ултразвук, биохемиски аналајзер, хематолошки аналајзер, сет за реанимацију, сет за окшену терапију, аспиратори

Извор: Локална самоуправа

У Дому здравља Рековац ради 12 лекара, а у Здравственом центру у Белушићу ради 1 лекар. Имајући у виду број и старосну структуру становништва општине Рековац као и друге релевантне факторе који опредељују захтеве за медицинским кадром, евидентна је потреба за ангажовањем новог медицинског особља, посебно лекара опште праксе и стоматолога. У Дому здравља на целој територији општине Рековац не постоји запослен педијатар са пуним радним временом.
Структура медицинских радника Дома здравља, као и број корисника који здравствену заштиту остварују преко Дома здравља, приложена је у следећој табели.

На територији општине постоје 4 апотеке: две у оквиру здравствених центара у Рековцу и Белушићу и две у приватном власништву у Белушићу и Рековцу.