величина слова:

ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ:

Аутономна покрајина Војводина - www.vojvodina.gov.rs
Народна канцеларија Председника Републике - www.narodnakancelarija.rs
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs
Влада Републике Србије - www.srbija.gov.rs
Војска Србије - www.vs.rs
Народна банка Србије - www.nbs.rs
Председник Републике Србије - www.predsednik.rs
Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs
Национални инвестициони план - www.mnip.gov.rs
Државна ревизорска институција - www.dri.rs

МИНИСТАРСТВА:

Мин. унутрашњих послова - www.mup.gov.rs
Мин. одбране - www.mod.gov.rs
Мин. спољних послова - www.mfa.gov.rs
Мин. финансија и привреде - www.mfin.gov.rs
Мин. правде и државне управе - www.mpravde.gov.rs
Мин. културе и информисања - www.kultura.gov.rs
Мин. здравља - www.zdravlje.gov.rs
Мин. пољопривреде, шумарства и водопривреде - www.mpt.gov.rs
Мин. природних ресурса, руд. и просторног план. - www.ekoserb.gov.rs
Мин. омладине и спорта - www.mos.gov.rs
Канцеларија за Косово и Метохију - www.kim.gov.rs
Мин. саобраћаја - www.mi.gov.rs
Мин. спољне и унутрашње трговине и телекомуникација - www.mtt.gov.rs
Мин. регионалног развоја и локалне самоуправе - www.mrrls.gov.rs
Мин. грађевинарства и урбанизма - www.mgu.gov.rs
Мин. просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs
Мин. енергетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs
Мин. рада, запошљавања и социјалне политике - www.minrzs.gov.rs
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја - www.kornrp.gov.rs

 ЗАВОДИ:

Републички геодетски завод - www.rgz.gov.rs
Републички завод за информатику и Интернет - www.rzii.gov.rs
Републички завод за заштиту споменика културе - www.heritage.gov.rs
Републички завод за здравствено осигурање - www.rzzo.gov.rs
Републички завод за развој - www.razvoj.gov.rs
Републички завод за статистику - www.webrzs.stat.gov.rs
Национална служба за запошљавање - www.nsz.gov.rs
Сеизмолошки завод Србије - www.seismo.gov.rs
Хидрометеоролошки завод Србије - www.hidmet.gov.rs

 АГЕНЦИЈЕ:

Агенција за приватизацију - www.priv.rs
Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs
Национална Агенција за регионални развој - www.narr.gov.rs
Агенција за страна улагања и промоцију извоза - www.siepa.gov.rs
Агенција за енергетску ефикасност - www.seea.gov.rs
Републичка радиодифузна агенција - www.rra.org.rs
Републичка агенција за телекомуникације - www.ratel.rs
Агенција за борбу против корупције - www.korupcija.gov.rs

 УПРАВЕ:

Пореска управа - www.poreskauprava.gov.rs
Управа царина - www.upravacarina.rs
Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs
Управа за дигиталну агенду - www.mtid.gov.rs

ПРАВОСУЂЕ:

Уставни суд Србије - www.ustavni.sud.rs
Врховни суд Србије - www.vrh.sud.rs
Основни суд у Крагујевцу - www.osnovnisudkg.net
Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије - www.tuzilastvorz.org.rs

ЦРКВА:

Српска православна црква - www.spc.rs
Епархија Шумадијска - www.eparhija-sumadijska.org.rs
Београдска надбискупија - www.kc.org.rs
Мешихат Исламске заједнице у Србији - www.islamskazajednica.org
Савез јеврејских општина Србије - www.savezscg.org

ОСТАЛО:

Архив Србије - www.archives.org.rs
Архив Југославије - www.arhivyu.gov.rs
Историјски архив Шумадије - Крагујевац - www.arhivsumadija.org.rs
Комесаријат за избеглице - www.kirs.gov.rs
Повереник за информације од јавног значаја - www.poverenik.org.rs
Републичка изборна комисија - www.rik.parlament.gov.rs
Регистар националног Интернет домена Србије - www.rnids.rs
Службени гласник Републике Србије - www.slglasnik.com
Фонд за развој Републике Србије - www.fondzarazvoj.gov.rs
Задружни савез Србије - www.zss.co.rs

ГРАДОВИ:

Београд - www.beograd.org.rs
Ниш - www.ni.rs
Нови Сад - www.novisad.rs
Крагујевац - www.kragujevac.rs
Јагодина - www.jagodina.org.rs

ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Стална конференција градова и општина - www.skgo.org