величина слова:

 
 
 
Double-click
 
Select to translate

 
 
 
Double-click
 
Select to translate

Организациона шема Општинске управе

Општинска управа

 

 

ВД Начелника Општинске управе је дипломирани правник ВИЈОЛЕТА ПЕТКОВИЋ

Општинска управа у складу са Статутом општине:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће,
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа,
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине,
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине,
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини,
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Унутрашње организационе јединице у оквиру Општинске управе су:

 1. Одељење за буџет, финансије и друштвене делатности
 2. Одељење за привреду, урбанизам, имовинско – правне и инспекцијске послове
 3. Одељење за општу управу и заједничке послове
 4. Одељење за пореске послове
 5. Стручна служба органа општине