величина слова:

Начелника општинске управе је дипломирани правник ВИЈОЛЕТА ПЕТКОВИЋ

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Општинске управе, поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине, Општинском већу и председнику општине, у оквиру надлежности тих органа утврђених законом, Статутом и Одлуком о Општинској управи.

Контактирајте начелника општинске управе.