величина слова:

Одељење за буџет, финансије и друштвене делатности врши послове који се односе на израду и извршење буџета, извештавање о извршењу буџета; послове трезора и буџетско књиговодство, електронско плаћање, систем интерне буџетске контроле.; послове који се односе на приватизацију предузећа са територије Општине; послове издавања потврда и уверења за приватне преузетнике; Врши послове из области буџетског рачуноводства који се односе на вођење пословних књига и њихову консолидацију са пословним књигама индиректних корисника буџетских средстава и главном књигом Трезора, старање о имовини за коју је одговоран директни корисник, обједињавање, контролу и оверу финансијске документацији која се припрема за плаћање, финансијско планирање и финансијско извештавање на годишњем, кварталном и месечном нивоу, обрачун зарада и накнада из радног односа , евиденцију и обрачун основних средстава и средстава стамбеног фонда, фактурисање прихода општинских органа и друге финансијско-материјалне послове у складу са Правилником о заједничким критеријумима за образовање финансијске службе директних корисника средстава буџета. Врши и све друге послове у складу са законским и подзаконским актима.