величина слова:

Извршни ограни општине су председник општине и Општинско веће.

Председник - Заменик председника

Председник општине Рековац је ДРАГИША ТОМИЋ ЕКОНОМИСТА

 

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник скупштине предлаже кандидата за председника општине.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника општине.

Председнику општине и заменику председника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у Општини.

Дужности председника оптшине, према Статуту, су:

  1. Представља и заступа Општину;
  2. Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  3. Наредбодавац је за извршење буџета;
  4. Усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  5. Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
  6. Поставља и разрешава помоћнике Председника општине;
  7. Доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања и елементарних непогода с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине, када она буде у могућности да се састане;
  8. Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Контактирајте председника општине Рековац