величина слова:

Заменик председника општине је Слађана Глишић дипл.правник

 

Председника општине мења заменик у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника општине.

Председнику општине и заменику председника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у Општини.

Контактирајте заменика председника општине Рековац