величина слова:

Прва основна школа у Рековцу отворена је 1839. године указом кнеза Милоша Обреновића. Њен учитељ био је Петар Миловановић из Кавадара, који је образовање стекао у једном од три манастира у Ратковићу. У манастиру је учио буквар, часловац и псалтир. Нема поузданих података где је била смештена прва школа. Најчешће се помиње место на којем је данашња школа, одмах до воденице на реци Дуленки, а помиње се и приватна кућа код поште, затим кућа Пере Поповића, близу некадашње пијаце, плац на којем је сада задружна радионица преко реке итд.

Прва државна школска зграда налазила се где је сада зграда Скупштине општине. Нема тачних података када је подигнута. Најстарији мештани тврде да је имала 4 учионице, ходник, канцеларију и собу за служитеља. Била је сазидана од тврдог материјала и трајала је до 1929. године када је порушена и уместо ње подигнута нова школска зграда у којој се сада налази Скупштина општине. Спрат је дозидан након Другог светског рата. За време Првог светског рата школа није радила, док у Другом светском рату рад школе није прекидан.

Данас школа обухвата 17 месних заједница са две осморазредне школе -у Рековцу и Лоћики и девет четвороразредних школа - у Беочићу, Вукмановцу, Кавадару, Урсулу, Цикоту, Ратковићу, Комарану, Мотрићу и Великој Крушевици. Укупан број уписаних ученика у школској 2008/2009. години је 178. Школа ради у две смене. Старији разреди похађају преподневну смену због великог броја ученика путника, а млађи поподневну смену. Просечно је опремљена, али пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и ваннаставних активности.

Школа располаже следећим специјализованим учионицама и кабинетима:

− Медијатеком која је опремљена са 15 рачунара, једним телевизором, мини-линијом, видео- бимом. Намештај у медијатеци је нов и адекватан за потребе одржавања наставе
− Специјализованом учионицом за наставу ТО
− Специјализованом учионицом за наставу биологије у којој постоје модели, слике, потребни за реализацију часова
− Кабинетом за хемију и физику у коме могу да се изводе основне везбе са потребним средствима
− Једном учионицом која се користи као фискултурна сала (изградња спортске хале у школском дворишту је у току)
− Библиотеком са 8.000 наслова за потребе ученика и наставника

Тренутно је у школи запослен 21 професор, 9 наставника са вишом педагошком школом, 8 наставника разредне наставе и један учитељ - укупно 39.

Преглед основних школа

Основна школа Светозар Марковић
Основна школа Светозар Марковић у Рековцу обухвата две осмогодишње и 9 четворогодишњих школа. Осмогодишње школе се налазе у Рековцу и селу Лоћики, а четвороразредне у селима Беочић, Вукмановац, Кавадар, Урсуле, Цикот, Ратковић, Комаране, Мотрић, Сиљевица и Велика Крушевица. Школа броји укупно 400 ученика.

Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Број ученика по разредима

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ОШ Светозар Марковић

Рековац

24

248

15

22

20

19

38

32

54

48

Лоћика

6

68

5

3

6

4

12

10

9

19

Беочић

2

13

2

2

5

4

Вукмановац

1

6

-

-

3

3

Кавадар

2

25

5

7

5

8

Урсуле

1

13

6

-

3

4

Цикот

1

4

2

-

1

1

Ратковић

1

6

2

2

2

-

Комаране

1

1

-

-

1

-

Мотрић

1

5

-

-

2

3

Велика Крушевица

1

11

2

6

1

2

Извор: Локална самоуправа


У настави је ангажован 41 запослени. Поред наставника, директора и помоћника директора, (подаци из 2003. године) у овој установи су радиле 3 особе у администрацији, 1 библиотекар, 1 педагог, 2 куварице, 1 сервирка, 17 помоћних радника и 1 ложач.
Квалификациона структура наставног особља обезбеђује задовољавајући квалитет наставе у матичној школи и у подручним одељењима.

Структура наставног особља према стручној спреми

Ред. број

Звање

Број

1

Професор

20

2

Наставници са ВПШ

10

3

Наставници разредне наставе

8

4

Учитељи

3

Свега

41

Извор: Локална самоуправа

 

Наставна средства којима располаже школа

Наставно средство

Ком.

Рачунар

32

Графоскоп

7

ТВ црно-бели

-

ТВ у боји

10

Дијапројектор

-

Радио апарат

-

Магнетофон

-

Епископ

2

Касетофон

7

Видеорекордер

8

Видеопројектор

1

Извор: Локална самоуправа

Школа располаже медијатеком која је опремљена са 15 рачунара, једним телевизором, мини-линијом, видео-бимом. Намештај у медијатеци је нов и адекватан за потребе одржавања наставе. Школа такође поседује специјализовану учионицу за наставу из техничког образовања, кабинет за наставу из биологије (са моделима и сликама), кабинет за хемију и физику (могуће извођење практичне наставе) и библиотеку са 8.000 наслова за потребе ученика и наставника. За потребе фискултурне наставе се тренутно користи једна учионица, док је спортска хала, смештена у дворишту школе, у изградњи. Због дотрајалости у свим школама је потребно заменити столарију и санирати мокре чворове.

Основна школа Душан Поповић
Основну школу Душан Поповић чини 12 школа, од којих су 3 осмогодишње и 9 четвороразредних. Осмогодишње школе налазе се у Белушићу, Драгову и Опарићу, а четвороразредне у Секуричу, Сибници, Богалинцу, Жупањевцу, Надрљу, Калудри, Превешту, Шљивици и Лепојевићу.

Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Број ученика по разредима

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

О.Ш. Душан Поповић

Белушић

14

89

11

7

7

6

9

17

15

17

Драгово

10

105

9

7

6

7

20

13

16

27

Опарић

10

106

13

14

9

13

21

11

11

14

Секурч

2

16

2

4

6

4

 

 

 

 

Сибница

1

10

2

3

2

3

 

 

 

 

Богалинац

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Жупањевац

2

18

3

6

5

4

 

 

 

 

Надрље

1

3

1

 

1

1

 

 

 

 

Калудра

1

7

1

4

1

1

 

 

 

 

Лепојевић

1

10

2

3

1

4

 

 

 

 

Превешт

1

4

 

1

1

2

 

 

 

 

Шљивица

1

3

 

1

1

1

 

 

 

 

Каленићки Прњавор

1

7

2

1

2

2

 

 

 

 

Извор: Локална самоуправа

Основна школа Душан Поповић има 379 ученика и 46 наставника. Према подацима из 2003. године, поред директора и помоћника директора, у школи су радиле 3 особе у администрацији, 1 библиотекар, 1 секретар, 3 куварице и 16 спремачица. Тренутно не постоји дефицит наставног особља ни потреба за додатним ангажовањем наставника.

Структура наставног особља према стручној спреми:

Ред. број

Звање

Број

1

Професор

27

2

Наставници са ВПШ

9

3

Наставници разредне наставе

9

4

Учитељи

1

Свега

46

Извор: Локална самоуправа

Школа у Белушићу поседује медијатеку која је опремљена са 9 рачунара, видео-бимом и дигиталном фотокамером, кабинет за хемију и биологију (недовољно опремљен наставним средствима) и библиотеку са фондом од 20.056 књига.
Настава у школи Душан Поповић изводи се у отежаним условима. Потребно је хитно реновирање дотрајалих објеката 5 школа, као и набавка савремених наставних средстава. Због непостојања сале за физичко васпитање, покренута је иницијатива за изградњу балон сале.