величина слова:

Предшколско образовање

У Предшколској установи Милоје Милојевић запослено је 14 васпитача. Број деце корисника варира и креће се од 60 до 80. 

Преглед предшколских установа

Назив институције

Локација

Број васпитача

Број деце корисника

до 5 часова

9 – 11 часова

преко 11 часова

Милоје Милојевић

Рековац

14

88

56

/

Извор: Локална самоуправа

 

Предшколска установа Милоје Милојевић обухвата вртић у Рековцу у коме бораве деца распоређена у три старосне групе (јаслена, средња и предшколска група). У оквиру ове установе постоји 6 подручних одељења (Белушић, Опарић, Драгово, Лоћика, Жупањевац, Кавадар) у којима су углавном смештена деца предшколског узраста. Предшколским образовањем обухваћено је 144 деце.
Васпитно-образовне послове обавља 14 васпитача, док преостали део запослених ( њих 12 према подацима из 2003. године) обавља послове превенције здравствене заштите, административне, руководствене, техничке и управне послове.
Предшколска установа Милоје Милојевић данас се суочава са озбиљним проблемима који се огледају у незадовољавајућем стању објеката (потребна замена кровне конструкције, уградња изолације, недостаје простор за обављање васпитно-образовног рада и рада стручне службе, недовољна опремљеност дидактичким материјалом и техничким средствима, недостатак стручних сарадника - посебно психолога и педагога).