величина слова:

Заменик председника Скупштине општине Рековац је ДР АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ

Избор и дужности заменика председника Скупштине општине

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Контактирајте заменика председника Скупштине општине Рековац