величина слова:

Председник Скупштине општине Рековац је ДР ДРАГАН ПРОДАНОВИЋ

Избор и дужности председника Скупштине општине

Председник скупштине, на предлог најмање једне трећине одборника, бира се на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Председник скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о одржавању јавног реда Скупштине и њених радних тела, потписује акта које Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Контактирајте председника Скупштине општине Рековац.