величина слова:

ОСНОВНА ШКОЛА ''ДУШАН ПОПОВИЋ'' У БЕЛУШИЋУ
Директор  Ненад Мијајиловић из Брајновца
Школски одбор (9 чланова):
1. Татјана Антонијевић,
2. Бернард Љубас,
3. Милан Јаковљевић,
4. Милка Гајић,
5. Милан Петровић,
6. Драгана Ристивојевић,
7. Славиша Ђорђевић,
8. Саша Антонијевић,
9. Оливера Стевановић.

 

Основну школу Душан Поповић чини 12 школа, од којих су 3 осмогодишње и 9 четвороразредних. Осмогодишње школе налазе се у Белушићу, Драгову и Опарићу, а четвороразредне у Секуричу, Сибници, Богалинцу, Жупањевцу, Надрљу, Калудри, Превешту, Шљивици и Лепојевићу.

 

 

Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Број ученика по разредима

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

О.Ш. Душан Поповић

Белушић

14

89

11

7

7

6

9

17

15

17

Драгово

10

105

9

7

6

7

20

13

16

27

Опарић

10

106

13

14

9

13

21

11

11

14

Секурч

2

16

2

4

6

4

Сибница

1

10

2

3

2

3

Богалинац

1

1

1

Жупањевац

2

18

3

6

5

4

Надрље

1

3

1

1

1

Калудра

1

7

1

4

1

1

Лепојевић

1

10

2

3

1

4

Превешт

1

4

1

1

2

Шљивица

1

3

1

1

1

Каленићки Прњавор

1

7

2

1

2

2

Извор: Локална самоуправа

Основна школа Душан Поповић има 379 ученика и 46 наставника. Према подацима из 2003. године, поред директора и помоћника директора, у школи су радиле 3 особе у администрацији, 1 библиотекар, 1 секретар, 3 куварице и 16 спремачица. Тренутно не постоји дефицит наставног особља ни потреба за додатним ангажовањем наставника.

Структура наставног особља према стручној спреми:

Ред. број

Звање

Број

1

Професор

27

2

Наставници са ВПШ

9

3

Наставници разредне наставе

9

4

Учитељи

1

Свега

46

Извор: Локална самоуправа

Школа у Белушићу поседује медијатеку која је опремљена са 9 рачунара, видео-бимом и дигиталном фотокамером, кабинет за хемију и биологију (недовољно опремљен наставним средствима) и библиотеку са фондом од 20.056 књига.
Настава у школи Душан Поповић изводи се у отежаним условима. Потребно је хитно реновирање дотрајалих објеката 5 школа, као и набавка савремених наставних средстава. Због непостојања сале за физичко васпитање, покренута је иницијатива за изградњу балон сале.