величина слова:

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР..2

35260 РЕКОВАЦ

ТЕЛ:035/8411-309,канцеларија бр.13

ВЕБ:www.rekovac.rs

1.КАТА СТОЈКОВИЋ

ДОКУМЕНТА

-Годишњи извештај о раду за 2020.годину

-Решење о исправци техничке гршке А.К.О. Интернатионал ДОО,Белушић

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ „BIO -FRUTI 2019”

-РЕШЕЊЕ ХЛАДЊАЧА „BIO -FRUTI 2019”

-Обавештење о поднетом захтеву „BIO -FRUTI 2019”

-Решење о измени решења A.K.O. INTERNATIONAL ДОО, БЕЛУШИЋ

-План инспекцијског надзора за 2021.годину

-Сагласност Министарства заштите животне средине

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Беочић

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Брајновац

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Опарић

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Цикот

-Решење Радио базна станица Беочић

-Решење Радио базна станица Опарић

-Решење Радио базна станица Цикот

-Решење Радио базна станица Брајновац

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Брајновац

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Опарић

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Беочић

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Цикот

-Решење Доградња хладњаче "Фриго Левач" Шљивица

-Обавештење "Доградња хладњаче"Превешт

-Обавештење о донетом решењу Слободан Вељковић,Белушић

-Решење Слободан Вељковић,Белушић

-Обавештење о поднетом захтеву "Доградња хладњаче"Превешт

-Обавештење о поднетом захтеву Слободан Вељковић Белушић

-Обавештење о донетом решењу хладњача "Жупањка"

-Решење хладњача "Жупањка"

-Обавештење о поднетом захтеву ”Жупањка” Жупањевац

-Сагласност на извештај о раду за 2019.годину

-Обавештење о пшоднетом захтеву Жупањка

-Обавештење о поднетом захтеву амбалажа пет Белушић

-План инспекцијског надзора за 2020.годину

-Решење Сушара за воће Драгово

-Обавештење о донетом решењу „Адаптација и санација заграде прехрамбене индустрије

са променом намене у сушару за воћа„

-Обавештење о поднетом захтеву Фриго Фрукт ДОО Драгово

-Обавештење оподнетом захтеву ”Адаптација и санација зграде прехрамбене индустрије

 са променом намене у сушару за воча” к.п.бр.3642 КО Драгово на животну средину

-Обавештење о донетом решењу полигона ПЕТ за рециклажу Белушић

-Обавештење о поднетом захтеву Рециклажни центар "Краљ сировина"Доо Рековац

-Обавештење о јавном увиду процене утицаја на животну средину

Погон за рециклажу ПЕТ амбалаже-Белушић

-Обавештење о донетом решењу радио станица 

-Решење радио станица

-Решење хладњача Течић

-Обавештење о донетом решењу хладњача Течић

-Обавештење о поднетом захтеву радио станица радио Левач

-Решење хладњача Жупањка Течић

-Обавештење о донетом решењу Жупањка течић

-Обавештење о донетом решењу ВИП мобиле

-Обавештење о поднетом захтеву хладњача Жупањевац

-Обавештење о поднетом захтеву Р.М.

-Инспекцијски надзор,табела извештаја

-Годишњи извештај о раду за 2018.годину

-Обавештење о укидању дозволе ЕКО РАДОИЧИЋ Рековац

-План инспекцијског надзора 2019.

-Обавештење о донетом решењу саша Милосављевић из Драговаа

-Решење Саша Милосављевић из Драгова

-Обавештење о поднетом захтеву Саша Милосављевић из Драгова

-Решење РМ ДОО Стубица Параћин

-Обавештење о донетом решењу РМ Стубица ДОО Параћин

-Решење ВИП Мобиле

-Обавештење о донетом решењу ВИП Мобиле

-Обавештење о поднетом захтеву  РМ ДОО СТУБИЦА Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву ВИП МОБИЛЕ ДОО Преузми

-Обавештење о одузимању дозволе Еко Радоичић Преузми

-Обавештење Драгана Ђокић из Белушића Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву,изградња фарме за узгој пилића Ђокић Драгана из Белушића Преузми

-План рада за 2018.годину Преузми

-Годишњи извештај о раду за 2017.годину Преузми

-Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. Преузми

-Обавештење "Фриго-Левач"ДОО Превешт Преузми

-Обавештење "Фриго-Левач"ДОО Превешт Преузми

-Обавештење на основу поднетог захтева "ТМГ"Д.О.О.Рековац Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву "ТМГ"Д.О.О.Рековац Преузми

-План рада за 2017.годину Преузми

-Годишњи извештај о раду 2016. Преузми

-ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Преузми

  КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

-KL_BUK_01 ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

-KL_INT_01 ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

-KL_INT_02 ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ

-KL_KAL_01 КАЛКУЛАТОР ЕМИСИЈА И ПОСТРОЈЕЊА

-KL_KOV_01 КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

-KL_NEJ_01 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_NEJ_02 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_NEJ_03 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_NEJ_04 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_OTP_01 Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

-KL_OTP_02 С К Л А Д И Ш Т Е Њ Е  О Т П А Д А

-KL_OTP_03 Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А

-KL_OTP_05 ТРЕТМАН  ОТПАДНИХ УЉА  ЗА  ДОБИЈАЊЕ   ПРОИЗВОДА

-KL_OTP_06 О Т П А Д Н А    У Љ А

-KL_OTP_09 O T П А Д Н А   Г У М А

-KL_OTP_10 О Т П А Д Н А   В О З И Л А

-KL_OTP_11 Б А Т Е Р И Ј Е  И  А К У М У Л А Т О Р Е

-KL_OTP_12 О Т П А Д Н А  ЕЕ  О П Р Е М А

-KL_OTP_16 Д  Е П О Н И Ј А

-KL_OTP_17 А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д

-KL_OTP_19 НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - СМЕТЛИШТА

-KL_OTP_20 ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА

-KL_OTP_23 А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д

-KL_OTP-P_02 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

-KL_PRI_01 УПРАВЉАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

-KL_PRI_02 ОПЕРАТЕРИ  КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА

-KL_PRI_03 ОТКУПНА МЕСТА  ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА

-KL_PRI_07 КОРИСНИЦИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

-KL_PRI_08 УЗГАЈИВАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА

-KL_PRI_10 УПРАВЉАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

-KL_REG_01 ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

-KL_SEV_08 СКЛАДИШТЕЊЕ  НАФТНИХ  ДЕРИВАТА

-KL_SEV_09З СКЛАДИШТЕЊЕ ТНГ-а

-KL_SEV_12 КОНТРОЛА ДОКУМЕНТА ПОЛИТИКА ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСА

-KL_SPU_01 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

-KL_TOV_01 ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

-KL_VAZ_01 ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

-KL_VAZ_02 ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА

-KL_VAZ_03 ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

-KL_ZEM_01 З Е М Љ И Ш Т Е