величина слова:

Решењем ресорног Министарства бр.270-320-651/2006-04 од 15.09.2006.године, Фонд је испунио услове за обављање делатности у области организовања рада на селекцији производњи и промету квалитетне приплодне стоке. Правилником о унутрашњој систематизацији и организацији радних места у служби за вођење основне евиденције стоке, Фонд је на неодређено време запослио три извршиоца.


ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ФОНДА ПО ОБЛАСТИМА СУ:

    • Унапређење и развој сточарске производње
    • Унапређење и развој биљне производње
    • Заштита, коришћење, унапређивање и уређење пољопривредног земљишта
    • Изградња и реконструкција водопривредних објеката
    • Обављање и других послова за потребе и у интересу развоја пољопривреде у складу са Законом и одлукама Скупштине општине Рековац.

КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ФОНДА ЗА ОБЛАСТ СТОЧАРСТВА

 

Директор Фонда за развој пољопривреде на подручју општине Рековац, Ђорђе Станојевић, дипл. спец. инжењер пољопривреде из Опарића.

Управни одбор Фонда за развој пољопривреде на подручју општине Рековац:

 

1. Слободан Деспотовић из Ратковића, председник,

2. Иван Поповић из Опарића, члан,

3. Зоран Радовановић из Рековца, члан

4. Ненад Марић из Белушића, члан

5. Милан Петровић из Вукмановца, члан.

Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде на подручју општине Рековац:

 

1.Милан Влашковић из Калудре, председник,

2. Дејан Јевтић из Секурича,члан,

3. Драгиша Минић из Секурича, члан.

 
Фонд је у оквиру Службе за селекцију стоке и матичне евиденције на неодређено време запослио три лица. и то:
1. дипл. инг. Бојан Јаковљевић - Извршилац за вођење матичне евиденције и селекцију стоке, VII степен стручности пољопривредног смера- одсек сточарства
2. Дарко Срнић - техничар за вођење матичне евиденције стоке, IV степен ветеринарског смера
3. Светлана Ђорђевић - референт за административно-техничке послове за вођење матичне евиденције стоке, IV степен ветеринарског смера.

Служба технички има засебну канцеларију у згради Општинске управе општине Рековац и опремљена је канцеларијском опремом, рачунаром и неопходном лабораторијском и теренском опремом у складу са прописима службе. На основу ових услова ресорно Министарство је издало решење Фонду о испуњености услова за организовање рада на селекцији, производњи и промету квалитетне приплодне стоке.
pf flajer
Својим планским радом Фонд усмерава средства према активностима удружења пољопривредника, земљорадничких задруга, организовању изложи, организовању презентација за прераду воћа и поврћа, презентацијама научних достигнућа у пољопривреди, учешћима и посетама сајмова пољопривреде као и директним субвенцијама, пре свега , пољопривредника за које Фонд има званичну евиденцију у складу са законским овлашћењима. Укључујући финансијску помоћ стрелцима на противградним станицама, Фонд посредно учествује у побољшању система одбране од града који доприноси општој сигурности пољопривреде и пољопривредника као и свих грађана општине Рековац. У сарадњи са Регионалним пољопривредним стручним Службама (пољопривредна станица Јагодина и Крагујевац), Институтом за сточарство Земун, Фонд омогућава да се услуге у надлежностима ових служби према пољопривредницима остваре на терет Фонда и Републике. У том правцу посебан допринос Фонда јесте што је директно омогућио пољопривредницима са евиденције матичне службе за сточарство да остваре врло значајна финансијска средства за делатности којима се баве. Такође матична служба пружа потпуно бесплатну услугу у вођењу евиденције уматичених грла говеда, оваца и свиња. Такође, Фонд је у периоду пререгистрације пољопривредних домаћинстава организовао потпуну помоћ и услуге обраде регистрације пољопривредних газдинстава. Фонд пружа помоћ, усуге и информише пољопривреднике о свим програмима и уредбама о подстицајним средстима Министарства пољопривреде.