величина слова:

станари Најважније одредбе закона:

 

1. јануара 2017. године, на снагу је ступио новоусвојени Закон о становању и одржавању стамбених зграда. Најважније одредбе наведеног Закона су:
Послове управљања зградом врши стамбена заједница, преко својих органа, или професионални управник, коме су поверени послови управљања. Стамбена заједница се уписује у Регистар стамбених заједница. Стамбена заједница има матични број, ПИБ и текући рачун.
Стамбена заједница има управника, односно управника улаза. Мандат управника траје 4 године и може бити поново биран. Управник извршава одлуке стамбене заједнице, стара се о наплати износа који плаћају власници посебних делова за потребе извршења послова из надлежности стамбене заједнице, располаже средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, организује радове хитних интервенција
Стамбена заједница у року од 60 дана од дана стицања својства правног лица мора одржати прву скупштину, на којој се бира управник, а сазива је лице које је до доношења овог Закона вршило дужност председника скупштине зграде
Пословима професионалног управљања могу се бавити привредна друштва или предузетници, ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника. Физичко лице стиче квалификацију за именовање за професионалног управника, ако: има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању, положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу у складу са овим Законом и упише се у Регистар који води Привредна комора Србије
Професионални управник врши послове из надлежности управника зграде. Он одговара за штету стамбене заједнице коју она трпи због његових пропуста у раду, као и сваком власнику посебног дела. Професионални управник има право на накнаду, која се одређује уговором о поверавању послова професионалног управљања. У случају принудне управе, професионални управник има право на накнаду одређену одлуком јединице локалне самоуправе. Послови управљања могу бити поверени професионалном управнику: одлуком стамбене заједнице и у случају принудне управе
Послови управљања принудно се поверавају професионалном управнику у случају да: пријава за упис стамбене заједнице не буде поднета у складу са Законом ; по истеку мандата управника није изабран нови управник. Поступак увођења принудне управе се покреће подношењем пријаве надлежног инспектора или власника посебног дела
Све детаљне информације у вези овог закона доступне су на линку http://www.stanovanje.mgsi.gov.rs/index.php