величина слова:

ministarstvo poljoprivrede 660x330Састанак са Министарством

пољопривреде и заштите животне

средине, Републичка дирекција за

воде у кабинету председника Општине

Рековац, дана 12.10.2015. године

 

 

 

Присутни:

 1. Наташа Милић, директорка Републичке дирекције за воде,
 2. Драгомир Мисаиловић, стручни сарадник у Републичкој дирекцији за воде,
 3. Стојан Јевтић, бивши министар пољопривреде и амбасадор у пензији,
 4. Животије Миловановић, предузеће „Водо инжењеринг“ из Београда,
 5. Микан Пантић, предузеће Aquaintermainženjering из Београда,
 6. Зоран Танацковић, директор ЈП ВПЦ „Морава“ из Ћуприје,
 7. Драгољуб Миљојковић, директор ЈП ВПЦ „Морава“ из Ниша,
 8. Предраг Ђорђевић, председник општине Рековац,
 9. Весна Спасојевић, директорка ЈП „Главеја“ из Рековца.
 10. Александар Ристић, директор Фонда за развој пољопривреде Општине Рековац,
 11. Ђорђе Јовановић, стручни сарадник,
 12. Александра Радосављевић, стручни сарадник.

Тема састанка била је разматрање проблема који се тичу стања у водопривреди (водовод и канализација, дистрибутини систем и објекат за заштиту од штетног дејства вода) на читавој територији општине Рековац и договор око подршке коју је обећала Републичка дирекција за воде и ЈП „Србија воде“. Циљ састанка је упознавање представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине са стањем у овој области на нашој територији и обезбеђење подршке у спровођењу актиности и пројеката.

На састанку су донети следећи закључци:

 1. Реновирати пројекат на основу идејног решења за изградњу акумулације на реци Дуленци и који је у процедури за прибављање средстава. Изградњом акумулације решила би се питања снабдевања пијаћом водом и наводњавања пољопривредних површина и спречило изливање реке Дуленке при обилним падавинама. Пројекат је аплициран преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а код Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, за шта је већ активиран Фонд солидарности Европске уније и пројекат се налази у процедури.

На основу Генералног пројекта бране и акумулације «Дуленка» на реци Дуленки узводно од Левачке долине изградњом исте добили би се следећи резултати:

Водоснабдевање:                              2.555.000 м3/год. или 81 л/с

Наводњавање:                                   1.350.000 м3/год. или 43 л/с

Оплемењивање малих вода:               630.000 м3/год. или 20 л/с

Укупно:                                             4.535.720 м3/год. или 144 л/с

Заштита од поплава и наноса          меродавни протицај Q1%=117 м3/s

 1. Послати захтев надлежним републичким органима са питањем чија је вода у бунару у кругу фабрике каблова „Проводници“ у Рековцу. Спровести процедуру укључивања и овог бунара у хидрогеолошка истраживања.Прогласити јавни интерес на бунару на седници Скупштине општине Рековац.
 2. Извршити пренос водних аката на ЈП „Главеја“ и ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Рековац“ како би се несметано могло управљати овим добрима.
 3. ЈП „Главеја“ да изврши попис стања у Постројењу за пречишћавање отпадних вода, за шта је потребно да формира комисију и о томе сачини записник. Циљ је да се утврди стварно стање у овом објекту и да се предузму све потребне радње како би се исти што пре оспособио и ставио у функцију због које је изграђен.
 4. ЈП „Главеја“ да формира комисију (или ангажује лиценцирано предузеће) које ће изврштити технички преглед бунара на изворишту „Доње поље“ у Рековцу, записнички константује шта недостаје, да се тај извештај упутни Републичкој дирекцији за воде како би определили средства за додатне потребне радове, како би бунари добили све потребне акте.
 5. Обезбеђена је подршка Републичке дирекције за воде и ЈП „Србија воде“ за наставак радова на регулацији реке Дуленке у складу са новим пројектном узводно од моста код ОШ „Светозар Марковић“ и око новелације постојеће регулације између два моста у Рековцу.