величина слова:

 

Надлежни орган за заштиту животне средине Општинске управе Рековац на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09) објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја пројекта на животну средину

 

 

 

Надлежни орган за послове заштите животне средине обавештава јавност да је ,,Телеком Србија“  а.д., Београд, улица Таковска бр.2, поднео захтев о потреби израде процене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојеће радио базне станице мобилне телефоније ,,Опарић“- ЈА18/ЈАУ18 , на катастарској парцели  бр.1046/1 КО Лепојевић, на територији општине Рековац.

 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у канцеларији бр.4  Општинске управе Рековац, улица Светозара Марковића бр.2, радним даном од 8 до 14 часова.

 

Заинтресована јавност  у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми надлежном органу за послове заштите животне средине општине Рековац.