величина слова:

sivenje

На основу захтева „Leona tex“д.о.о. за финансирање обуке 30 конфекциониста – шивача, Општинско веће Општине Рековац донело је одлуку о покрићу трошкова обуке у трајању од три месеца у износу од 10.000,00 динара по сваком раднику на обуци.

На основу тога 16. октобра 2013. године, одржан је састанак са преставницима ове фирме и заинтересованим кандитатима, на коме је закључен уговор између Општине Рековац и „Leona tex“д.о.о. у циљу подстицања производње у фабрици конфекције у Рековцу. Општина Рековацсе обавезала да врши месечну накнаду кандидатима у трајању од три месеца, а „Leona tex“ да наведана лица стручно оспособи за послове шивача и иста осигура за случај повреде на раду.