величина слова:

IMG 0374

На основу Решења Привредног суда у Крагујевцу, 2 Ст.бр.388/2011 од 20.04.2011 године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дузника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) а након неуспеле продаје јавним надметањем, стечајни управник стечајног дужника

"Винарија Левач“ДОО у стечају из Рековца, ул. Главна 115

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањемпонуда

 Најважнију имовину стечајног дужника чини:

 1.Непокретна имовина : Вински подрум, нова управна зграда, сервисна зграда, магацин, пецара, две портирнице, стара управна згада, воћњаци, виногради, пољопривредно земљиште

 2.Покретна имовина : Комплетна производна опрема за производњу вина, теретно возило марке Застава,остала опрема по спецификацији.

 (Напомена: Списак имовине стечајног дужника која је предмет продаје, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној докумнетацији)

 Почетна цена износи :  74.016.362,38

 Износ депозита је 29.606.545,00 динара.

   Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде

 Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица којаиспуњавају услове:

 да након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 36.000,00 (са  ПДВ-ом). Профактура се може преузети на адреси Видовданска бр.6 Параћин , сваког радног дана у периоду од 09  до 13 часова, или путем е-маила. Рок за откуп продајне документације је 3  дана пре одржавања продаје.(27.05.2013.год);

 уплате депозит (депозит за учешће на јавном надметању износи 20% од процењене вредности предмета продаје), на текући рачун стечајног дужника број: 115-28318-82код КБЦ банке Параћин, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 3  дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 27.05.2013). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично стечајном управнику најкасније 27.05.2013 до 14 часова.

 потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

 Стечајни дужник  се купује у виђеном стању, а његова имовина  може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09 до 13 часова, а најкасније  пет дана пре заказане продаје (уз претходну најаву стечајном, управнику).

 Затворене понуде достављају се на адресу: “АЦЦ СЕРВИЦЕ” (за ВИНАРИЈУ ЛЕВАЧ), ул. Видовданска 6 Параћин 35250

 Крајњи рок за достављање понуда је 30.05.2013.године у 11 часова.

 У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком “ПОНУДА” на коверти, називом стечајног дужника и позивом на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

 Запечаћена коверта треба да садржи:

 пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда

 потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

 доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

 потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

 извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

 овлашћење за заступање, односно преузимање конкретних радњи у поступку продаје ( за пуномоћнике);