величина слова:

IMG 0040Одељење за привреду, урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове Општинске управе Општине Рековац, на основу члана 69.Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије" број 36/2009 и 88/2010) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање, транспорт, третман и складиштење неопасног отпда

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер Рециклажни центар ,,Еко Радоичић" Д.О.О из Рековца ( регистрован код АПР са матичним бројем 20787082 и шифром претежне делатности број 3832-поновна употреба разврстаних материјала), поднео захтев за издавање дозволе за сакупљање, транспорт, третман и складиштење неопасног отпада( старо гвожђе и челик, пластика, папир, картон, гуме), дана 07.03.2013. године.
Оператер Рециклажни центар ,,Еко Радоичић" Д.О.О из Рековца поднео је захтев за издавање дозволе за сакупљање, транспорт третман, и складиштење отпада који није опасан( старо гвожђе и челик, пластика, папир, и картон, гуме). Сакупљање и транспорт ће се обављати на територији општине Рековац, а механички третман и складиштење на катастарској парцели бр.3824 КО Рековац.
Оператер сакупља отпад ( стари гвожђе и челик, пластика, папир, картон,гума) од привредних и физичких лица, транспортује до наведене локације. На локацији се обавља разврставање и третман отпада( сабијање-пресовање, растављање, аутогено сечење) и привремено складиштење.Отпад се транспортује до крајњег купца друмским саобраћајем сопственим возилом или возилом купца.
Рок за достављање мишљења и предлога је 20.05. 2013. године на адресу Општинске управе Рековац, Одељење за привреду, урбанизам имовинско-правне и инспекцијске послове, Светозара Марковића бр.2
Увид у податке и захтев оператера може се извршити у Одељењу за привреду, урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове , канцеларија бр.4 сваког радног дана од10 до 14 часова.