величина слова:

IMG 0375

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Kragujevcu, 2 St.br.388/2011 od 20.04.2011 godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog duznika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010) a nakon neuspele prodaje javnim nadmetanjem, stečajni upravnik stečajnog dužnika

"Vinarija Levač"DOO u stečaju iz Rekovca, ul. Glavna 115

 

OGLAŠAVA

 

Prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim prikupljanjem ponuda

 

Najvažniju imovinu stečajnog dužnika čini:
1.Nepokretna imovina : Vinski podrum, Nova upravna zgrada, Servisna zgrada, Magacin, Pecara, Dve portirnice, Stara upravna zgada, voćnjaci, vinogradi, poljoprivredno zemljište
2.Pokretna imovina : Kompletna proizvodna oprema za proizvodnju vina, Teretno vozilo marke Zastava,ostala oprema po specifikaciji.
(Napomena: Spisak imovine stečajnog dužnika koja je predmet prodaje, kao i status iste, detaljno je prikazan u Prodajnoj dokumnetaciji)
Početna cena iznosi : 74.016.362,38
Iznos depozita je 29.606.545,00 dinara.
Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponudjača prilikom odredjivanja visine ponude

 

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove:
1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 36.000,00 (sa PDV-om) Profaktura se može preuzeti na adresi Vidovdanska br.6 Paraćin , svakog radnog dana u periodu od 09 do 13 časova, uz obaveznu najavu stečajnom upravniku. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 3 dana pre održavanja prodaje.(28.03.2013.god);
2. uplate depozit (depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 20% od procenjene vrednosti predmeta prodaje), na tekući račun stečajnog dužnika broj: 115-28318-82 kod KBC banke Paraćin, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 3 dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 28.03.2013). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično stečajnom upravniku najkasnije 28.03.2013 do 14 časova.
3. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;

 

Stečajni dužnik se kupuje u viđenom stanju, a njegova imovina se može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 09 do 13 časova, a najkasnije pet dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu stečajnom, upravniku).
Zatvorene ponude dostavljaju se na adresu: "ACC SERVICE" (za VINARIJU LEVAČ), ul. Vidovdanska 6 Paraćin 35250
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 01.04.2013.godine u 11 časova.

 

U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi, dostavljene u zapečaćenim kovertama sa naznakom "PONUDA" na koverti, nazivom stečajnog dužnika i pozivom na koju se ponuda odnosi, a koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena.
Zapečaćena koverta treba da sadrži:
• prijavu za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda
• potpisanu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa za kupovinu predmeta prodaje;
• dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije;
• potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita;
• izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac, ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice;
• ovlašćenje za zastupanje, odnosno preuzimanje konkretnih radnji u postupku prodaje ( za punomoćnike);
Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno odredjeni iznos na koji ppnuda glasi, ponude koje se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, ponude koje se pozivaju na uslove koji nisu predvidjeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu, kao i ponude uz koje nije priložen depozit u predvidjenom roku.
Javno otvaranje ponuda održaće se dana 01.04.2013.godine u 11:15 časova( 15 minuta po isteku vremena za prikupljanje ponuda) na adresi: "ACC SERVICE" Vidovanska 6 Paraćin 35250
u prisustvu komisije za otvaranje ponuda.
Pozivaju se ponuđači, kao i članovi odbora poverilaca ili neko od ponuđača da prisustvuju prodaji. Otvaranju ponuda pristupaće se i ako članovi odbora poverilaca ili neko od ponudjača ne prisustvuje prodaji.
Stečajni upravnik sprovodi javno prikupljanje ponuda tako što:
1. čita pravila u postupku javnog prikupljanja ponuda,
2. otvara dostavljene ponude,
3. rangira ponuđače prema visini dostavljenih ponuda,
4. održava red na javnom prikupljanju ponuda,
5. proglašava najboljeg ponudjača za kupca, ukoliko je najviše ponudjena cena viša od 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje,
6. dostavlja ponudu najboljeg ponudjača odboru poverilaca na izjašnjenje, ukoliko je ista niža od 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje,
7. potpisuje zapisnik.
Stečajni upravnik je dužan da prihvati najvišu ponudu, ukoliko je ista iznad 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje. Ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje, stečajni upravnik je dužan da pre prihvatanja takve ponude dobije saglasnost odbora poverilaca.
U slučaju da na javnom prikupljanju ponuda pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika, u roku od 2 radna dana od dana prijema obaveštenja o prihvatanju ponude, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja o prihvatanju ponude, pod uslovom da je depozit koji je obezbedjen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika u predvidjenom roku.
Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 25 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Stečajni upravnik će vratiti depozit svakom ponudjaču čija ponuda ne bude prihvaćena, u roku od tri radna dana od dana održavanja javnog prikupljanja ponuda. Ponudjač gubi pravo na povraćaj depozita ukoliko:
• ne podnese ponudu, ili podnese ponudu koja ne sadrzi obavezne elemente;
• ne potpiše kupoprodajni ugovor, ili
• bude proglašen za kupca, a ne uplati kupoprodajnu cenu u predvidjenom roku i na propisan način
Poreze i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.

 

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Saša Jovanović , kontakt telefon: 063- 600-107.

  • IMG_0373
  • IMG_0374

  • IMG_0375
  • IMG_0376

  • IMG_0377
  • IMG_0383