величина слова:

DIMNJACIНа основу члана 72.став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка бр. 312-04/2013-01 од11.02.2013.г.

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
35260 Рековац, ул. Светозара Марковића бр.2.

 

упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: отворени поступак

 

1. Предмет јавне набавке:
Изградња нове Градске топлане у Рековцу, општина Рековац

 

2. Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова ...)
Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44.Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује документима на начин предвиђен чланом 45. Закона, који могу бити у неовереним фотокопијама. Услови који сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
Изабрани понуђач ће у року од три дана од пријема позива наручиоца доставити оригинал или оверену фотокопију доказа о испуњености услова из члана 44.Закона о јавним набавкама.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44.став 2.тачка 1)-5) закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова из члана 44.овог закона на начинодређен конкурсном документацијом. Сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем доказа из члана 44.став 2.тачка1)-5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 44.овог закона испуњавају заједно.
Понуда са варијантама није дозвољена.

 

3.Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

4. Увид у преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова ...):
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана од 10 -13 часова, почев од дана објављивања јавног позива у „Сл.гл.РС".Рок за подношење понуда је до 25.03.2013.године до 12 часова,док ће се  отварање понуда обавити 25.03.2013.године у 13 часова Конкурсна документација се може преузети на адресу: Општина Рековац, ул.Светозара Марковића бр.2., 35260 Рековац.Конкурсна документација може бити достављена поштом. Увид у конкурсну документацију и рок за преузимање конкурсне документације је до истека рока за подношење понуда.
Понуђач ће за трошкове умножавања и достављања конкурсне документације да уплати износ од 20.000 динара на текући рачун наручиоца бр.840-40640-40 код Управе за јавна плаћања са назнаком „ Откуп конкурсне документације Ј.Н.бр.02/13". Уплаћена средства се невраћају.

 

5.Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС". Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:Општина Рековац, ул.Светозара Марковића бр.2., 35260 Рековац, саназнаком „Неотварати – Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку Изградња нове Градске топлане у Рековцу, општина Рековац , редни број ЈН 02/13".
На полеђини коверте уписује се назив, број телефона и адреса понуђача.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

6. Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...)
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати наредног дана након истека рока за достављање понуда у 12 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општина Рековац, ул.СветозараМарковића бр.2., 35260 Рековац. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 

7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 3 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

 

8. Контакт (особа, место, време, бројтелефона ...):
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног данана бр.тел.035/8411-004 у времену од 8,00 до 14,00.
Контакт особа је Александра Петровић, дипл.ецц.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

 

9. Уз понуду обавезно доставити:
- оверену банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10% од висине понуде, која мора бити са клаузулом:неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права на приговор важности 90 дана од дана отварања понуде.
- оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулом: неопозива, безусловна, „наплатива на први позив" и без права на приговор, у висини 10% од уговорене вредности радова, у рокуод 8 дана од дана потписивањауговора и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за извршење посла.
- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантом року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, и то у висини од 10% од укупне вредности уговора. Рок трајање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року је три дана од гарантног рока који је одређен за исправан рад. Наручилац ћ уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршио гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

 

10. Понуђач коме буде додељен Уговор о јавној набавци обавезан је да у року од 8 дана од дана потписивања уговра достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене врености радова са клаузулом неопозива, безусловна и наплатива на први позив без права на приговор.

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ,
Број:312-04/2013-01, дана 11.02.2013.г.

 

ДИРЕКТОР
Мирослав Тодоровић