величина слова:

vinarija leva rekovacНа основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, Ст.бр.388/2011од 20.04.2011.године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. 135 и 136 Закона о стечају ("Службени гласник Републике Србије" број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Службени гласник Републике Србије" број 13/2010), и на основу сагласности Одбора поверилаца од 29.01.2013.год. стечајни управник стечајног дужника

Мешовито предузеће за производњу, трговину и услуге "ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ" ДОО у стечају из Рековца, ул. Краља Петра Првог бр.115
ОГЛАШАВА
Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Најважнију имовину стечајног дужника чини:
1.Непокретна имовина : Вински подрум, Нова управна зграда, Сервисна зграда, Магацин, Пецара, Две портирнице, Стара управна згада, воћњаци, виногради, пољопривредно земљиште
2.Покретна имовина : Комплетна производна опрема за производњу вина, Теретно возило марке Застава,остaла опрема по спецификацији.
(Напомена: Списак имовине стечајног дужника која је предмет продаје, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној докумнетацији)
Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 148.032.724,75 динара
Почетна цена на јавном надметању износи: 74.016.362,38 динара.
Право учешћa имају:
1. сви заинтересовани купци који откупе продајну документацију уз извршену уплату у износу од 30.000,00 динара на рачун стечајног дужника "ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ" ДОО у стечају Рековац број 115-28318-82 код КБЦ БАНКЕ.
2. уплате депозита у износу од 29.606.545,00 динара, на рачун стечајног дужника 115-28318-82 код КБЦ банке, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 3 радна дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 11.03.2013.годнине). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које се доставе стечајном управнику у оригиналу најкасније до 11.03.2013.год.на адресу: "ACC SERVICE" Видовданска бр.6 Параћин
3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
4. Потпишу уговор о чувању поверљивих података приликом преузимања продајне докумнетације.
Стечајни дужник се купује у виђеном стању, а његова имовина може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 14:00 часова а најкасније 7(седам) дана пре заказане продаје ( уз предходну најаву стечајном управнику).
Јавно надметање одржаће се дана 14.03.2013.године у Параћину у Видовданској бр.6 у 12:00 часова.
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању ( имају овлашћења или су лично присутни). Регистрација учесника започиње један сат пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11:00 до 11:50 часова.
2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
3. позива учеснике да истакну цену коју су спремни да плате,
4. одржава ред на јавном надметању,
5. проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од последње понуђене цене,
6. потписује записник.
Уговор о купопродаји се потписује у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања
Проглашени купац је дужан да уплати цео износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања уговора о купопродаји
Ако проглашени купац не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава учесник на јавном надметању који је понудио највишу цену после купца који после проглашења није уплатио купопродајну цену у прописаном року и на прописани начин ( други најбољи понуђач).
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 8 дана од дана од дана јавног надметања.
Порези и трошкови падају на терет купца.

Овлашћено лице: Стечајни управник Саша Јовановић, контакт телефон: 063-60-01-07