Виртуелни матичар

Општина Рековац

Захтеви за издавање извода

Попуњавањем интернет формулара можете поднети захтев за издавање:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ПРИБАВЉАЊА И ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Напомене:

 1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије
 2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте
 3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом
 4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива
 5. Завише информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-12h: 035/8412-070 (Рековац), или на е-адресу: virtuelnimaticar@rekovac.rs
 6. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси
 7. Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом у виртуелном матичару
 8. Уплату и слање захтева у виртуелном матичару извршите истог дана
 9. Потврде о уплати такси можете послати:
  Препорученом поштом, на адресу:
  ОПШТИНСКА УПРАВА РЕКОВАЦ ЗА МАТИЧНУ СЛУЖБУ
  УЛ.СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 2. РЕКОВАЦ, 35260
  или скенирати и послатина е-адресу: virtuelnimaticar@rekovac.rs
 10. Обавезно доставити јасно видљиву копију јавне исправе на основу које се може утврдити индентитет подносиоца захтева. Копију доставити на е-адресу: virtuelnimaticar@rekovac.rs
 11. Ставке које су ослобођене плаћања такси:
  • списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
  • списе и радње у поступку за поврћај више или погрешно плаћених јавних прихода
  • списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама
  • пријаве за упис у матичне књиге
  • пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења плаћања код јавних прихода
  • списе и радње за остваривања права и социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалидарата
  • списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
  • списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе
  • списе и радње у поступку за сахрањивање
  • поднеске упућене органима за представке и притужбе
  • списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права потомоснову
  • поднеске јавном тужилаштву
  • списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе – уређено међународним уговором
  • молбе за помиловање и одлуке по тим молбама
 12. Ако сте послали захтев а ослобођени сте плаћања таксе обавестите нас на e-mail: virtuelnimaticar@rekovac.rs
 13. Пожељно је да уз захтев пошаљете и фотокопије старих извода мкр, мкв, мку и уверења кд.
 14. Републичка такса за издавање интернационалног извода из матичне њиге рођених, венчаних и умрлих(тар.бр.221,тачка 2) је 740,00 динара
 15. Републичка такса за издавање уверења о слободном брачном стању(тар.бр.220) је 1190,00 динара